محصولات نوردن
کابلهای شبکه مسی - نوردن
کابلهای شبکه مسی - نوردن
کابلهای شبکه مسی - نوردن
شرکت نوردن رنج کاملی از انواع کابلهای شبکه برای نیازهای مختلف تولید می کند. در ذیل لیست کاملی از انواع کابلهای شبکه نوردن به همراه مشخصات فنی، استانداردهای بکارگرفته شده در ساخت آن و شماره قطعه های آن جهت سفارش کابل آمده است.

تجهیزات شبکه - نوردن
تجهیزات شبکه - نوردن
تجهیزات شبکه - نوردن

رک و متعلقات - نوردن
رک و متعلقات - نوردن
رک و متعلقات - نوردن

تجهیزات مرکز داده - نوردن
تجهیزات مرکز داده - نوردن
تجهیزات مرکز داده - نوردن

فیبر نوری - نوردن
فیبر نوری - نوردن
فیبر نوری - نوردن

تجهیزات فیبر نوری - نوردن
تجهیزات فیبر نوری - نوردن
تجهیزات فیبر نوری - نوردن

کابلهای کواکسیال - نوردن
کابلهای کواکسیال - نوردن
کابلهای کواکسیال - نوردن

کابلهای ویژه صدا و کنترل - نوردن
کابلهای ویژه صدا و کنترل - نوردن
کابلهای ویژه صدا و کنترل - نوردن

کابلهای تلفن - نوردن
کابلهای تلفن - نوردن
کابلهای تلفن - نوردن

تجهیزات تلفن و مخابرات - نوردن
تجهیزات تلفن و مخابرات - نوردن
تجهیزات تلفن و مخابرات - نوردن

کابلهای مقاوم در برابر آتش - نوردن
کابلهای مقاوم در برابر آتش - نوردن
کابلهای مقاوم در برابر آتش - نوردن

کابل های مسی شبکه و تجهيزات جانبی


فيبر نوری و تجهيزات جانبی