ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری


محافظت و مديريت فيبر های نوری بين رکها و تجهيزات استفاده شده، دارای اهمين فراوانی در پايداری سرويس ميباشد، همچنين نگهداری حجم زياد کابل ها در قسمتهای زير کف کاذب و نيز در قسمتهای بالايی رکها، نيازمند تجهيزات استانداردی است که علاوه بر تحمل وزن کابلها، هيج صدمه ای به پوشش و خود کابلها وارد ننمايد و نيز در هنگاه نصب به سهولت نصب شده و قابل توسعه باشد.

پندوييت با ارايه راهکار های ويژه جهت تجهيزات فيبر نوری، سيني های ويژه زير کف کاذب و سينی های قابل استفاده در بالای رکها، پاسخگوی نياز های مختلف در اين زمينه ميباشد.
ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری ترانک زير کف کاذب و فيبر نوری
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان