نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت

اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت

شرکت نوآوران امروز امسال برای اولین بار بعنوان ارائه دهنده راهکارهای ویژه و جامع شبکه و زیرساختی برای سازمانها و مراکز داده در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت شرکت نمود تا بتواند راهکارهای ویژه جهت بهینه سازی فضا و انرژی برای سیستمهای مالی و بانکی ارائه دهد. غرفه این شرکت در نمایشگاه جانبی این همایش سالانه با استقبال متخصصین بانکها و شرکتهای مرتبط با سیستم بانکی و پرداخت الکترونیک روبرو شد.

اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اولین حضور نوآوران امروز در پنجمین همایش و کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان